Reklam En Önemli İletişim Aracıdır…

İletişim nedir? Sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap aslında bize reklamın iletişimdeki önemini açıklayacaktır.
Genel olarak kavramın sözlük tanımlarına bakılırsa; “iletişim bir yerden, bir kişiden, bir makinadan bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermedir.” (Bilisim Terimleri Sözlügü, 1981) “İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb. simgeler kullanılarak iletilmesidir.”(Erol Mutlu, letisim Sözlügü, Ark Yayınları, 1995, s.168)
Shannon ve Weaver’ın “Mathematical Theory and Communication” (1949) adlı yapıtlarındaki tanımlarında ise iletişim sözcügü, en geniş anlamda bir aklın bir başkasını etkilediği tüm işlemleri içerir. Shannon ve Weaver; “etkileme” amacını göz önüne alarak iletişimi, bir düsünce veya mekanizmanın bir başkasını etkileyebilmesi şeklinde tanımlamaktadırlar. rfan Erdogan, Korkmaz Alemdar, İletisim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara 1990, s. 62) Diger bir tanımda ise iletişim; “bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birligi ya da ortaklığı kurma süreci” (M.Wayne Delozier, The Marketing Communications Process, New York, McGraw, Hill Book Co., 1976, s.1) olarak belirtilmistir.
Tüm bu iletişim çalışmalarından hareketle; en basit ifadesiyle iletişimi şu sekilde tanımlamak mümkündür: “İletişim, iletilmek istenen materyalin, istenen herkes tarafından kolayca anlaşılması amacıyla bilgi, kanaat ya da düşüncenin yazılı, sözlü, ve görsel araçlarla veya bunların hepsinin ya da birkaçının bir arada kullanılmasıyla iletilmesi, alınması veya gönderilmesidir.” (S. Stuart, letisim, MEB Yayını, No: 2916, Ankara 1995, s. 324)
Görüldüğü gibi iletişim, bir ileti alışverişi şeklinde, çift taraflı bir kavramdır. Latince kökenli “communication” sözcüğünün karşılıgı olan iletişim; “benzeşenlerin olusturdugu ortaklık ya da topluluk” anlamına gelen “communis” sözcüğünden gelmektedir. Dolayısıyla, insan yaşamının, toplumsal kültürel düzenin “olmazsa olmaz” bir koşuludur. İnsanların iliski kurduğu her yer ve durumda, toplumsal yaşamın oluşturulmasında, bir iletişim süreci yaşanır. Bu nedenle iletişim kavramının özünde, toplumsal nitelikli bir etkileşim ve paylaşım da dile getirilmektedir.(F. Kocabas vd., a.g.e., s. 12)
Birbirlerine, ortamlarındaki nesneler, olaylar ve olgularla ilgili değisimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karsısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimlerine iletişim denmektedir.”nsal Oskay, letisimin ABC’si, Der Yayınları, )stanbul 2001, s.9)

Tanımlar içerisinde dikkat edilmesi gereken üç önemli nokta vardır:

  • İletişimden söz edebilmek için en az iki taraf olmalıdır.
  • Bu iki taraf arasında, düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır.
  • İletisim, bir süreç olma özelligine sahiptir.
İletişim tarihinde “süreç”; bir kaynağın, istenen bir etkiyi yaratabilmek için alıcıya iletilmek üzere ileti üretmesi diye tanımlanır. (Ayseli Usluata, İletisim, Cep Üniversitesi, İletisim Yayınları, İstanbul 1994, s.14) İletisim süreci, kaynağın oluşturduğu herhangi bir iletinin, uygun bir araçla, bir kişiye veya gruba gönderilmesi işlemidir. Kaynak durumundaki bir kişinin, çevresinden algıladığı bir olayı, veriyi, iletiyi kodlayıp (sinyale dönüştürüp) belirli bir kanal veya araç aracılığıyla alıcı durumundaki hedef kişi veya kitlenin (duyarak, okuyarak, izleyerek) algıladığı kodu açımsayıp, anlasılıp anlaşılmadığını belirtecek geribildirimi kodlayarak yeniden kaynağa iletmesi; “iletişim süreci”ni açıklamaktadır.
Etkili iletişim için hedef kitlenin gereksinimleri, satınalma davranışları, temas noktaları vs. gibi etkenler değerlendirilerek reklam verilmelidir.