Tüm umudunu reklamın sağlayacağı satış artışına bağlayıp gerekli olan önlemleri almamak reklam veren için çok tehlikeli bir durumdur.

Başlı başına reklam her zaman satışlarda artış yaratmaz; çünkü alıcı üzerinde etki eden tek güç reklam değildir. Reklamın, alıcıyı suya götürmek suretiyle görevini yerine getirdiği düşünülür. Ama alıcının suyu içip içmeyeceği; mala, fiyata, ambalaja, sunulan hizmete, kisisel satışa, finansman durumuna ve pazarlama sürecinin öteki yönlerine göre değisecektir.” (Phillip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice Hall Pub.,London 1976, s. 322)

Reklam, bir pazarlama aracıdır. Ürün, hizmet, simge veya fikirlerin, bilgi verme ve/ veya ikna etme yoluyla topluma iletilmesinde yardımcı olan; tek basına ürün veya hizmetlerin satışını gerçekleştirmekten çok, bunların satışına yardım eden bir araçtır. Dağıtım halkası aksayan, dağıtım yetersizliğinden dolayı en son satış noktalarında bulundurulamayan ürünler, beklenilen satışı gerçekleştiremeyeceği gibi öte yandan pahalı, kötü paketlenmiş ve tüketici beklentilerine yanıt vermekten uzak ürünler de, tüketiciyi ikna edemeyecektir. Reklam, bu şekildeki ürünlerin satışını bir defalık gerçekleştirse ve pazarda başarı sağlasa bile, ekonomik uğrasıda bulunan kuruluşların yaşamları, ürünün tekrar satışlarına bağlı olacağından, bu başarının ve kuruluşun yaşamının devamlı ve uzun süreli olması beklenemez.( A. Kavas, a.g.m., s.65)

Reklam, potansiyel tüketiciyi satın almaya sevk eden ya da mamul-kurum imajı yaratmaya yönelerek, geleceğe yatırım yapan bir tutundurma aracıdır. Reklamın genel hedefi, işletmeye “kâr ya da satıs sağlamak” degil; satışı kolaylastırmaya yönelik iletişimi sağlamaktır. (A. A. Bir, F. Mavis, a.g.e., s.14)

Reklamın en önemli amacı dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, arzu yaratmak ve bunların nihayetinde satın almayı başlatmaktır.

Reklam; tüketicileri o mal, hizmet ya da markadan haberdar ederek, bunları tüketicilerin tanıyıp kavramasını sağlar. Daha sonra o mal, hizmet veya markayı tüketicinin satın alması için ikna etme asamasını gerçeklestirir. İkna olmus tüketicinin satın almada bulunması için reklam tekrarlanır ki; bu da satınalma için eyleme geçirme olan son aşamadır.

Reklamınızdan en yüksek düzeyde verim almak için çok iyi bir analiz ve plan gerekmektedir.